Algemene voorwaarden van Confident Haarzorg

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Confident Haarzorg, hierna te noemen: “Confident”, en een koper, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van een wederpartij/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Confident zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Confident kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een overeenkomst is pas tussen partijen tot stand gekomen indien Confident deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3: Levering

 1. Levering vindt pas plaats nadat de volledige betaling door Confident is ontvangen.

Artikel 4: Garanties, onderzoek en ruilen

 1. De door Confident te leveren producten worden voorafgaand aan de levering door Confident gecontroleerd en in goede staat afgeleverd.
 2. Garantie en vergoeding voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie wordt enkel in behandeling genomen indien deze binnen een periode van 7 dagen na levering schriftelijk aan Confident wordt gemeld en mits ongebruikt en in de originele verpakking. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
 4. Ruilen van producten is enkel toegestaan indien de producten niet voldoen aan de door Confident gegeven omschrijving. Indien sprake is van afwijking in kleuren en modellen is ruilen enkel toegestaan voor zover deze afwijking acceptabel is.
 5. Reeds gebruikte producten kunnen niet worden geruild.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Indien Confident aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Confident is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door eventueel verkeerd gebruik van de geleverde producten, door opzet of door grove schuld/nalatigheid aan de zijde van de koper.
 3. Confident is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Indien Confident aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schadel, dan is de aansprakelijkheid van Confident beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 6: Overmacht

 1. Confident is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Confident geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Confident niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De burgerlijke rechter in Almelo is, bij uitsluiting, bevoegd van een eventueel geschil kennis te nemen.
 4. Indien koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Confident zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Terugbetaling vindt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending plaats.
 5. Het recht van herroeping en retourneren is niet van toepassing indien:
 6. goederen niet binnen 3 dagen na verzending voor ontvangst zijn geaccepteerd;
 7. goederen na de termijn van zeven dagen retour gezonden worden;
 8. goederen beschadigd zijn danwel gebruikt zijn;
 9. de aangehechte labels zijn verwijderd;
 10. de goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare staat bevinden als tijdens aflevering.
 11. Koper is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Confident gaat ervan uit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert als zij deze heeft ontvangen. Franco retourzending of retourzending zonder aanmelding van retourzending worden nimmer in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden door Confident niet terugbetaald.
 12. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van koper.
 13. De kosten van het terug zenden van het product zijn voor rekening van koper.

Artikel 8: Overmacht

 1. In geval van overmacht is Confident niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder de overmacht wordt verstaan elk van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verminderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een telecommunicatienetwerk of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Voorraad

 1. De voorraad van de webshop wordt realtime bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door de koper bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt de koper door Confident zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Koper heeft het recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Confident zal in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen het bedrag op de rekening van koper terugstorten.

Artikel 10: Schadevergoeding

 1. Confident is niet aansprakelijk voor schade die koper lijdt, van welke aard dan ook, ontstaan in verband met het geleverde en/of ontstaan door eventueel verkeerd gebruik van geleverde producten, door opzet of door grove opzet/nalatigheid aan de zijde van koper.
 2. Schade die naar het oordeel van de koper het gevolg is van opzet of grove schuld van Confident dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Confident te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Confident ter kennis wordt gesteld komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de koper aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 3. Indien en voor zover Confident aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief de BTW en verzendkosten. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500,00.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van Confident voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de koper zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Confident, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11: Privacy

 1. De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Confident. Confident verstrekt deze gegevens niet aan derden, maar zal deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken.

Artikel 12: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas dan een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De burgerlijke rechter in het arrondissement Overijssel is, bij uitsluiting, bevoegd van een eventueel geschil kennis te nemen.