Algemene voorwaarden van Confident Haarzorg

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Confident Haarzorg, hierna te noemen: “Confident”, en een koper, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van een wederpartij/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Confident zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Confident kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een overeenkomst is pas tussen partijen tot stand gekomen indien Confident deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3: Levering

1. Levering vindt pas plaats nadat de volledige betaling door Confident is ontvangen.

Artikel 4: Garanties, onderzoek en ruilen

1. De door Confident te leveren producten worden voorafgaand aan de levering door Confident gecontroleerd en in goede staat afgeleverd.

2. Garantie en vergoeding voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie wordt enkel in behandeling genomen indien deze binnen een periode van 7 dagen na levering schriftelijk aan Confident wordt gemeld en mits ongebruikt en in de originele verpakking. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

4. Ruilen is enkel toegestaan indien de producten niet voldoen aan de door Confident gegeven omschrijving. Indien sprake is van afwijking in kleuren en modellen is ruilen enkel toegestaan voor zover deze afwijking niet acceptabel is.

5. Reeds gebruikte producten kunnen niet worden geruild.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Indien Confident aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Confident is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door eventueel verkeerd gebruik van de geleverde producten, door opzet of door grove schuld/nalatigheid aan de zijde van de koper.

3. Confident is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Indien Confident aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Confident beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 6: Overmacht

1. Confident is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Confident geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Confident niet in staat is haar verplichtingen na te komen

Artikel 7: Privacy

1. De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Confident. Confident verstrekt deze gegevens niet aan derden, maar zal deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De burgerlijke rechter in Almelo is, bij uitsluiting, bevoegd van een eventueel geschil kennis te nemen.